Důležité dokumenty

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Název

Základní škola Veltruby, okres Kolín, Školní 44, 28002 Veltruby

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola a školní družina.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Veltruby,

3. Organizační struktura

Základní škola IZO: 002 174 243  na adrese : Školní 44, 280 02 Veltruby

Školní družina IZO: 113300140 na adrese: Školní 44, 280 02 Veltruby

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Školní 44, 280 02

Adresa pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny:    Po-Pá dle potřeby

Telefonní čísla:   731 917 171, 321 795 737

Internetové stránky:    www.zsveltruby.cz

Adresa e-podatelny – škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa:    zs.veltruby@seznam.cz

Datová schránka: w2zmt3k

5. Platební styk:

Číslo účtu:  27-6287220277/0100 , Komerční banka.

IČ: 75033216

DIČ: CZ75033216

Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 1. a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
 2. b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),
 3. c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),
 5. e) výroční zprávy o činnosti školy,
 6. f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 7. g) školní řád a vnitřní řád školského zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
 8. h) záznamy z pedagogických rad,
 9. i) kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků
 10. j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 11. k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
 12. l) zřizovací listina,
 13. m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 14. n) program poradenských služeb ve škole,
 15. o) spisový a skartační řád,
 16. p) vnitřní kontrolní systém,
 17. q) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
 18. r) dokumentace v oblasti BOZP,
 19. s) dokumentace v oblasti požární ochrany,
 20. t) směrnice v oblasti účetnictví:
  • rozpočet a pravidla čerpání FKSP,
  • inventarizace,
  • oběh účetních dokladů,
  • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • odpisový plán
  • účetní knihy a sestavy
 21. u) organizační řád
 22. v) vnitřní (platový) předpis
 23. x) koncepce dlouhodobého rozvoje školy
 24. y) úplata za vzdělávání a školské služby

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě
a na vyžádání v ředitelně školy.

(viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a to na webových stránkách školy:

8.2 Údaje o rozpočtu:

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách školy.

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v ředitelně školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu zs.veltruby@seznam.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelny školy na adrese Školní 44, 280 02 Veltruby, a to buď písemně nebo  ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře

Organizace používá následující formuláře:

 • žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole
 • zápisní list
 • žádost o odklad školní docházky

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách

14. Předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2.00 Kč.

Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí po dohodě v ředitelně školy (viz. bod 4) a vyvěšeny na informační nástěnce v přízemí budovy školy.